ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de
offerte en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de onder vermelde voorwaarden de enig geldende tussen partijen.
Artikel 2
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van loon, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor ons de prijzen op evenredige manier aan te passen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de levering van de goederen zoals vermeld. De keuze van de producten en hun aanwending voor de oplossing van een toepassing vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Prijsoffertes gelden slechts voor de duur van 30 dagen.
Artikel 3
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de
verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op
ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 4
Klachten betreffende het materiaal moeten ons toekomen binnen de 24 uur na levering.
Na deze termijn zal de levering beschouwd worden als zijnde uitdrukkelijk aanvaard.
Waarborg is deze die door de fabrikant gegeven wordt. EXZO is verdeler van
producten en diensten. De verantwoordelijkheid beperkt zich dan ook enkel tot de
waarborg welke wordt gegeven/aanvaard door de producent/leverancier van de goederen.
In geval van gebrekkig materiaal of constructie, zal na overleg met de fabrikant en indien
waarborg van toepassing is, de waarborg zich beperken tot het kosteloos vervangen van
de gebrekkige erkende stukken. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke
gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden
toegezonden. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.
Artikel 5
Elke betwisting van de factuur moet per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na
ontvangst ervan aan onze maatschappelijke zetel gericht worden. Het aanvaarden van
deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel
deze als bijzondere en hebben voorrang op deze van de koper. We houden nooit rekening
met de algemene koopvoorwaarden van de koper.
Artikel 6
Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de
factuurdatum, zal het bedrag of het verschuldigde saldo, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, ten titel van een forfaitaire schadevergoeding met 15% worden
verhoogd met een minimum van  250 en een maximum van  1250 en zal eveneens een
intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar op het factuurbedrag.
Alle facturen dienen bij ophaling of bij levering contant betaald te worden indien niet
voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake
tussen de partijen werd getroffen. De betalingen zijn opeisbaar op de door de verkoper
vastgestelde termijn. Betalingen op krediet/afbetaling zijn uitgesloten.
Artikel 7
Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
ingeval van laattijdige betaling. Het risico gaat over op de koper van bij de
contractsluiting.
Artikel 8
Wanneer zich een achterstand in de betalingen voordoet behoud de verkoper zich het
recht om ofwel de bestaande relaties op te schorten of als verbroken te beschouwen en
een schadevergoeding te eisen voor de in normale omstandigheden nog te verwachten
omzet.
Artikel 9
In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire
schadevergoeding ten bijdrage van 15% van de waarde van de bestelling verschuldigd,
met hetzelfde minimum van  125 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de
mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.
Artikel 10
EXZO kan u als leverancier in contact brengen met aannemers die voor u de plaatsing
verzorgen. Aangezien EXZO enkel verantwoordelijk is voor de levering en het
materiaal zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de plaatsing. Het u in
contact brengen met aannemers betekent geen hoofdelijke aansprakelijk voor EXZO.
Artikel 11
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Gent en het vredegerecht in Gent bevoegd zijn. Enkel de Belgische wetgeving is van Toepassing.
Artikel 12
Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor EXZO niet aansprakelijk kan gesteld worden.
Deze eigenschappen zijn eigen aan 'hout' en zijn geen reden tot terugname
Artikel 13
U mag een afgeleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden aan ons retour zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel. EXZO betaalt u het bedrag dat u reeds betaald heeft voor de producten volledig terug binnen de 30 dagen. Indien de bestelling door ons geleverd werd, brengen wij enkel de betaalde transportkosten in rekening. Indien wij de goederen zelf moeten komen terughalen, rekenen wij hiervoor dezelfde transportkosten aan als voor de oorspronkelijke levering. Indien u de producten zelf terug brengt , hoeft u natuurlijk niets te betalen.

Indien het product tekortkomingen vertoont, of beschadigd werd tijdens het transport, heeft u de keuze tussen een terugbetaling van het artikel (inclusief transportkosten) , of vervanging van het artikel binnen de 30 dagen (of zodra het artikel op nieuw beschikbaar is).

Wanneer u de geleverde artikelen niet binnen de 14 dagen aan EXZO heeft teruggezonden, of gemeld heeft dat u de aankoop wenst te annuleren, is de verkoopsovereenkomst definitief. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt.

In volgende gevallen kan een artikel nooit worden geannuleerd :

Het artikel is geen standaardartikel maar werd speciaal gemaakt of aangepast voor u
Het artikel werd beschadigd
Het artikel is niet meer volledig
Het artikel werd door u reeds gebruikt

Hout leeft, het kan krimpen en uitzetten en krommingen vertonen.


BIJZONDERE VOORWAARDEN EXZO
Onze algemene voorwaarden gekoppeld aan jouw bestelling bij EXZO

1.1. Ik heb een foutieve bestelling geplaatst
Wanneer je online een foutieve bestelling hebt doorgevoerd en er materialen ontbreken, te veel werden toegevoegd of er zich fouten voordoen die betrekking hebben op de afmetingen, vragen wij om z.s.m. hierover telefonisch contact op te nemen met één van onze werknemers. Dat binnen de eerste 24 uur na het doorvoeren van de bestelling. Op die manier kan de fout eenvoudig worden aangepast in het orderverwerkingssysteem.

1.1.2. Wat als ik niet binnen de 24 uur melding maak van mijn foutieve bestelling?
Hierbij maken we een onderscheid tussen een bestelling van stockartikelen en een bestelling met artikelen die op maat worden vervaardigd of worden verwerkt in één van onze zagerijen of producties. Indien het gaat om een stockartikel kunnen we mits overleg met één van onze medewerkers de bestelling alsnog aanpassen of annuleren. Indien de bestelling handelt over maatwerk of materialen die per bestelling in de productie worden verwerkt, is annulatie of wijziging onmogelijk indien reeds vervaardigd. De klant is in deze gevallen verplicht om de betaling uit te voeren of heeft geen recht op een terugbetaling.

1.2. De lengtes zijn langer dan voorzien
Indien de bestelling online werd doorgevoerd en op het moment van afhaling blijkt dat de lengtes langer zijn dan in de oorspronkelijke bestelling, dient de klant in te staan voor de meerprijs. In de EXZO-producties en stockageplaatsen worden altijd lengtes voorzien die zo dicht mogelijk aanleunen bij de wensen van de consument. Op die manier trachten we het verzaagd verlies steeds tot het minimale te beperken. Echter kan EXZO niet garanderen dat dit exact overeenkomt met het aantal gevraagde lopende of vierkante meter uit de bestelling van de klant. Eveneens wanneer de betaling online werd volbracht, kan er hiervoor een meerprijs worden aangerekend op het moment van afhaling. Bij levering wordt de klant geïnformeerd door de EXZO-medewerker over de eventuele stockbreuk of tussentijdse verkoop waardoor de gewenste lengte niet meer ter beschikking is. De klant zal worden verzocht om voor de levering de betaling van de meerprijs te voldoen en hiervan indien nodig een betalingsbewijs te voorzien.

1.3 Kwaliteitseisen en hoeveelheidsfouten
Bij ophaling is de klant zelf verantwoordelijk om een controle uit te voeren op de kwaliteit van de opgeladen materialen en de aantallen. Eenmaal de klant het terrein heeft verlaten, wordt dat door EXZO beschouwd als ‘aanvaard’. Mocht achteraf blijken dat het aantal niet overeenstemt met de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid, geeft dat geen recht tot extra materiaal. EXZO kan hierbij geen controle uitvoeren of nagaan of de klant al dan niet de waarheid spreekt.
Mocht achteraf blijken dat de kwaliteit niet goed is, geeft dat geen recht tot omruiling. EXZO kan hierbij geen controle uitvoeren of nagaan hoe de materialen in de tussentijd werden getransporteerd of gestockeerd.
Wanneer de klant de bestelling had doorgevoerd voor ophaling, kan er nooit worden verwacht dat EXZO instaat voor nalevering op adres van de klant. Indien er uitzonderlijk door een medewerker wordt besloten om akkoord te gaan met een omruiling of het ter beschikking stellen van extra of andere materialen, dient de klant hiervoor zelf naar het filiaal te komen. Bij levering is de tussenkomst afhankelijk van de specifieke situatie en wordt door EXZO steeds gevraagd om binnen de 24 uur melding te maken van een eventuele fout in de afgeleverde bestelling. Indien de melding 24 uur na de levering door de klant wordt aangehaald, kan EXZO hierin geen verantwoordelijkheid meer op nemen.

1.3.1 Wat als ik niet tevreden ben over de kwaliteit van de geleverde materialen?
Wanneer de klant na levering niet tevreden is over de geleverde kwaliteit van de materialen, dient hij of zij in achting te nemen dat enkele eigenschappen houteigen zijn. Hout bevat scheuren, leeft en kan dus krimpen, zwellen en kromtrekken. Deze eigenschappen zijn eigen aan natuurlijke materialen en hebben geen invloed op de duurzaamheid van het materiaal. Wanneer EXZO vaststelt dat de afwijking behoort tot de toelaatbare marge, dienen de materialen niet omgeruild te worden op kosten van EXZO. In dat geval gaat EXZO ervan uit dat de afwijking kan opgevangen worden door de aangewezen 5 à 10% extra die de klant dient te bestellen. Wanneer de klant alsnog een omruiling van de goederen wenst of Exzo akkoord gaat met een omruiling, is het tweede transport steeds voor de rekening van de klant (120 euro excl. btw).

1.3.2. Wat doe ik wanneer ik foutieve materialen heb ontvangen of de aantallen niet kloppen?
Indien het constateerbaar is dat de materialen niet overeenstemmen met de oorspronkelijke bestelling, wanneer u bijvoorbeeld thermo ayous heeft besteld en thermowood heeft ontvangen, vragen wij om foto’s door te sturen van de verkregen materialen in hun originele verpakking. Op deze manier kunnen we nagaan of de opmerking correct is en kunnen de materialen in hun originele verpakking worden geretourneerd. Bij een groot volume staat EXZO in voor het retourtransport en de verdere omruiling. Bij een klein volume vragen we aan de klant om de ontbrekende aantallen of de foutief geleverde materialen om te ruilen op ons adres in Aalter.

1.3.3. Wat doe ik bij beschadiging door transport?
Naast afwijkingen door houteigen eigenschappen, is het ook mogelijk dat er tijdens het transport schade aan de materialen wordt toegebracht.
Indien dit het geval is bij uw bestelling vragen wij steeds om contact op te nemen met één van onze EXZO-medewerkers en foto’s door te sturen. Zo kan de klant aantonen dat de beschadiging effectief werd veroorzaakt tijdens het transporteren van de materialen.
Ondanks het feit dat het bijzonder spijtig is dat er zich beschadiging kan voordoen tijdens het transport, rekenen we dit onder de aangewezen 5 à 10% extra om verzaagd verlies, uitval en dus ook lichte transportschade op te vangen. De reden hiervoor schuilt zich in het feit dat dit helaas nooit 100% uit te sluiten valt. Planken die plaatselijk beschadigd zijn door in- en uitladen of contact met de lepels van de heftruck of kooiaap, rekenen wij enkel mee met de effectieve lengte waar er sporen van beschadiging te zien zijn. Delen die niet aangetast zijn door de beschadiging kunnen namelijk zonder probleem in wildverband verwerkt worden.
Wanneer blijkt dat de transportschade groter is dan 5 à 10%, wordt in onderling overleg met een EXZO-medewerker een oplossing besproken.

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg.

Kiezen voor Tuinhoutmarkt is:

Producten van topkwaliteit

GRATIS levering mogelijk

Persoonlijke advies

Product uitgelicht

Aluminium poortframe

Ben je op zoek naar een poort die perfect past met je tuinafscheiding? Dit kwaliteitsvolle, aluminium frame kan je makkelijk naar eigen smaak bekleden met 28 mm houten tand- en groef planken (of 23 mm t/g-planken, mits extra aanpassingsset), of met de bijhorende aluminium elementen.De opvulling kan zowel horizontaal als verticaal in het kader geplaatst worden. Dit te bekleden poortframe is snel en makkelijk te monteren. De afmetingen van de poort is1800 mm hoog x 972 mm breed. De geplaatste hoogte is 1870 mm. De opeining die tussen de twee poortpalen moet worden voorzien is 1000 mm -0+0.5 mm. Het frame is gemaakt uit Aluminium T66 en is beschikbaar in de kleuren: naturel geanodiseerd, zwart (RAL9005) of grijs (RAL7030). Het frame is inclusief deurslag, slot, scharnieren, cilinder en deurkruk met alle nodige rvs bouten, moeren schroeven en sluitringen. De bijhorende poortpalen zijn apart verkrijgbaar.

€ 655,00/ stuk

Cookies | Uw privacy | Tuinhoutmarkt is onderdeel van EXZO